φαρμακευτικός σύλλογος Πέλλας

ΚΟΙΝΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΤΕΣΤΑ - ΡΙΗ
2016-04-22 12:43:16

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Σήμερα, 21 Απριλίου 2016, κατόπιν φιλικού διακανονισμού, ολοκληρώθηκε η συμφωνία πώλησης των εκατόν δέκα έξι (116) κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών (ονομαστικής αξίας 100 Ευρώ η κάθε μία) της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΦΑΡΜΑΣΙ ΙΝΣΑΪΤΣ ΕΛΛΑΣ (PHARMACY INSIGHTS HELLAS) – ΕΡΕΥΝΑ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», τις οποίες κατέχει η ΕΤΕΣΤΑ Μον. ΑΕ και αντιπροσωπεύουν ποσοστό εικοσιπέντε τοις εκατό (25%) του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, έναντι του συμφωνηθέντος συνολικού τιμήματος ποσού δέκα τεσσάρων χιλιάδων εννιακοσίων εξήντα τεσσάρων (14.964,00) Ευρώ, ήτοι το τίμημα για την κάθε μετοχή ανέρχεται στο ποσό των εκατό είκοσι εννέα ευρώ (129,00) Ευρώ, προς την ανώνυμη εταιρεία με την εταιρική επωνυμία ΚΛΙΝΙΚΑΛ ΙΝΣΑΪΤΣ ΛΙΜΙΤΕΔ (Clinical Insights Limited), και υπεγράφη το σχετικό ιδιωτικό συμφωνητικό πώλησης ονομαστικών μετοχών.

Τα μέρη συνεχίζουν πλέον χωριστά τις δραστηριότητες τους, έχοντας ως κοινή παραδοχή ότι τα δεδομένα φαρμακείου ανήκουν στους φαρμακοποιούς και ότι κάθε ενέργεια αξιοποίησης τους θα πρέπει να υλοποιείται εξυπηρετώντας τις ανάγκες του φαρμακοποιού.

 

 

Για την ΕΤΕΣΤΑ Μον. ΑΕ                             Για την PIH AE 

Κωνσταντίνος Λουράντος                                 Paul Stevens