φαρμακευτικός σύλλογος Πέλλας

Θέματα ελέγχου ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης
2015-04-02 12:28:58

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Αρ. Φύλλου 66 11 Μαΐου 2010

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 3846 Άρθρο 32 Θέματα ελέγχου ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης

1. Α) Η παρ. 3 του άρθρου 2 του π.δ. 121/2008 (ΦΕΚ 183 Α ́) τροποποιείται ως εξής:

«3. Η μη τήρηση των υποχρεώσεων που αναφέρονται στο παρόν άρθρο, ανεξάρτητα τυχόν ποινικών ευθυνών, αποτελεί:
Για τους ιατρούς του ΕΣΥ, καθώς και για τους ιατρούς μονίμους ή επί συμβάσει των ασφαλιστικών οργανισμών, πειθαρχικό παράπτωμα, για το οποίο επιβάλλονται κυ- ρώσεις σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία για κάθε κατηγορία.
Για τους ιατρούς τους συμβεβλημένους με τους ασφαλιστικούς οργανισμούς αρμοδιότητας Γ.Γ.Κ.Α. άμεσο λόγο οριστικής διακοπής της σύμβασης τόσο για το συγκεκριμένο ασφαλιστικό οργανισμό όσο και οποιονδήποτε άλλον ασφαλιστικό φορέα έχει συνάψει σύμβαση.
Για τους μη συμβεβλημένους ιατρούς, λόγο αποκλει- σμού κάθε συνεργασίας με τους ασφαλιστικούς οργα- νισμούς. Η απόφαση για διακοπή της σύμβασης ή για απο- κλεισμό κάθε μελλοντικής συνεργασίας εκδίδεται από τον Γενικό Επιθεωρητή της ΥΠ.Ε.Δ.Υ.Φ.Κ.Α. και είναι δε- σμευτική για τις Διοικήσεις των Ασφαλιστικών Φορέων είτε η διαπίστωση μη τήρησης των υποχρεώσεων των ιατρών που αναφέρονται στο παρόν άρθρο έχει γίνει από έλεγχο κατόπιν εντολής του Γενικού Επιθεωρητή της ΥΠ.Ε.Δ.Υ.Φ.Κ.Α. είτε από τον ίδιο τον Ασφαλιστι- κό Φορέα. Στη δεύτερη περίπτωση, ο Ασφαλιστικός Φορέας οφείλει να ενημερώσει εντός δεκαπέντε (15) ημερών τον Γενικό Επιθεωρητή της ΥΠ.Ε.Δ.Υ.Φ.Κ.Α. για τις περαιτέρω ενέργειες του τελευταίου. Σε κάθε περίπτωση οι παραβάσεις των ιατρών γνω- στοποιούνται και στον οικείο Ιατρικό Σύλλογο, προκει- μένου να διερευνήσει την υπόθεση και να επιβάλλει τις προβλεπόμενες πειθαρχικές κυρώσεις.»

Β) Η παράγραφος 4 του άρθρου 2 του π.δ. 121/2008 (ΦΕΚ 183 Α ́) τροποποιείται ως εξής:
«4. Σε περίπτωση παραβάσεως των προβλεπόμενων υπό του παρόντος άρθρου υποχρεώσεων των ιατρών, πλην των αναφερόμενων στην ανωτέρω παράγραφο πειθαρχικών, διοικητικών και ποινικών κυρώσεων, επι- βάλλονται επιπλέον στους ιατρούς που συνδέονται με οποιαδήποτε σχέση με τους Ασφαλιστικούς Οργανι-